Apple Yeni .mac Versiyonu ?çin Çal???yor

Dün Apple .mac kullan?c?lar? bir tak?m problemler ya?ad?lar. Bunlardan baz?lar? hizmet alan?nda ve iDisk’e ula?makta ya?anan problemlerdi. Bunun d???nda e mail’lerde de problemler ya?and?. TUAW‘?n tahminine göre bu sorunlar?n hepsi yeni bir versiyon üzerine olan çal??malardan kaynaklan?yor olabilir. Yeni .mac’in de haziranda iPhone-device 2.zero ile birlikte ç?kmas? bekleniyor. ?u an Beta sürümü kullan?lan Push-electronic mail’de tam olarak kullan?l?r hale gelecek. Ayr?ca takvim giri?leri ve kontak list

more: endured right here

Leave a Reply