Google “v?a ??m, v?a xoa” iPhone

Dù khen ng?i iPhone c?a Apple là “s?n ph?m sáng t?o”, music m?t quan ch?c c?a Google v?n không ti?c l?i chê bai nh?ng thi?u sót và b?t c?percenta “con d?” này. N?u không có gì thay ??i, nh?ng m?u ?TD? ??u tiên s? d?ng h? ?i?u hành Android do Google phát tri?n s? xu?t x??ng trong mùa hè n?m nay, và ??i th? tr?c ti?%a chúng – không ai khác – chính là iPhone. Phát bi?u t?i H?i th?o eComm v?a di?n ra ? California, ông rich Miner, Giám ??c các n?n t?ng di ??ng c?a Google, ?ã bàn v? nh?ng rào c?n v

more: continued here

Leave a Reply